స్తుతం 10th PRC లో DA వివరాలు
 
1-8-2019 నాటికి పొందుతున్నవి:-
 
1-7-2013 నుండి 0%
 
1-1-2014 నుండి  05.240%
 
1-7-2014 నుండి  08.908%
 
1-1-2015 నుండి 12.052%
 
1-7-2015 నుండి 15.196%
 
1-1-2016 నుండి 18.340%
 
1-7-2016 నుండి 22.008%
 
1-1-2017 నుండి 24.104%
 
1-7-2017 నుండి 25.676%
 
1-1-2018 నుండి 27.248%
 
ఇంకనూ రావలసిన బకాయిలు:-
 
1-7-2018 నుండి 30.392%
 
1-1-2019 నుండి 35.108%
 
1-7-2019 నుండి 42.968%.
 
DA బకాయి మొత్తం
42.968(-)27.248=15.720%

10th PRC లో DA వివరాలు

1-7-2013 నుండి 0%

1-1-2014 నుండి  05.240%

1-7-2014 నుండి  08.908%

1-1-2015 నుండి 12.052%

1-7-2015 నుండి 15.196%

1-1-2016 నుండి 18.340%

1-7-2016 నుండి 22.008%

1-1-2017 నుండి 24.104%

1-7-2017 నుండి 25.676%

1-1-2018 నుండి 27.248%

1-7-2018 నుండి 30.392%

 

1-1-2019 నుండి 35.108%

 

1-7-2019 నుండి 42.968%.

 

 

 

*A.P DA SOFTWARE BILL FOR ALL DEPARTMENT WITH NEW DA 25.676%

 

 

*AP-DA GO MS NO 172 Dated-27.08.2016 (New DA 15.196% from 1st July 2015)