తెలుగు సాహితీ వేత్తలు 

తెలుగు సాహిత్యము- చాటుకవిత్వము

ప్రముఖ తెలుగు జానపద కళాకారులు click here

ప్రముఖ రంగస్థల కళాకారులుclick here

పండుగ పాటలు (pdf) click here

భాస్కరశతకము  సుమతీశతకము  వేమనశతకము

 సాహితీ సంపద-ఈనాడు

 

 
 

THE WORLD OF MATHES

    MATHS FOR KIDS      TOP 10 MATH WEBSITES        

    MATHS ONLINE PRACTICE (UP TO VIII)

 

 

COOL MATHS FOR KIDS  // MERIT NATION -MATHS

    Greatest Mathematicians of All Time  

 Mathematics Dictionary    

 

 

 MATHS WEB (TOPIC WISE)  QUICKER MATHS

 

 

mathematicians of the world COOL MATH

  MATHES TOPIC WISE  POWER POINT PRESENTATIONS

 About Indian mathematicians

 

 

MATHS  SKILLS PRACTICE      లెక్కలు  ఆన్ లైన్ ట్వుటోరియల్స్

MATHS  QUIZZES     WIKIPEDIA Mathematics   

 MATHS DICTIONARY FOR KIDS

  

 

 
 
 
 

 

   SCIENCE NEWS DAILY

 SCIENCE POWER POINT PRESENTATION

        know facts of planetsCLICK HERE

                 planets for full amimations/details click here   

       తెలుగులో శాస్త్రవిఙ్ఞాన విశేషాలు  click here     

    DYNAMIC PERIODIC TABLE

       CHEMISTRY FOR KIDS  Chemistry Projects

      PHYSICS FOR KIDS   Physics Projects 

 BIOLOGY FOR KIDSBiology Projects

      HUMAN BODY PROJECTS

 SCIENCE PROJECT IDEAS

 MEDICINAL PLANTS and THEIR USES

FREE POWER POINT PRESENTATIONS 

                  OF ALL SCIENCE SUBJECTS    

 ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు   //////   INSPIRE

 sciencefair adventure

          SCIENCE DICTIONARY    

 

( INDIANS)CLICK HERE