పెండ్లి రిజిస్ట్రేషన్ కొరకు ఈ క్రింది  దృవీకరణ పత్రాలు (ఇద్దరివి) తీసుకోవాలి: 

1. పెండ్లి ఫోటోలు (ఉమ్మడి ఫోటోలు) -3.  

2. పెండ్లి చేసుకున్న దేవాలయంరశీదు/ ఆర్య సమాజ్ సర్టిఫికేట్/ ఆదర్శ వివాహాం అయితే ప్రమాణ పత్రాలు.

3. సబ్-రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసులో (ప్రత్యేక వివాహా చట్టం 1954) పెండ్లి చేసుకునే వారు నెల రోజుల ముందు అప్లై చేసుకోవాలి.

4. వయస్సు దృవీకరణ పత్రాలు (10వ తరగతి మెమోలు కానీ స్కూల్ టి. సి కానీ పుట్టిన తేది సర్టిఫికేట్).

5. అడ్రస్ ప్రుప్స్-ఇద్దరివి.

6. ముగ్గురు సాక్షులు.

వివాహా రిజిస్ట్రేషన్ అప్లికేషన్ ఫారం

FORM – A

(See Rule 5 (1))
Application form for Registration of Hindu Marriage FORM – A
 
 
Date of Receipt ……………
To,
The Registrar of Marriages,
_______________________,
_______________________
_______________________
 
Sir,
We request you to register the particulars relating to our Marriage solemnized on ____________
At ___________________________________________________________________________
Village / Town _________________________________________________________________
Sl.No.
Full Name of parties
Husband
Wife
1
Full Name of Allicants
 
 
(a)
Religion & Caste
 
 
2
Age at solemnization of the marriage
 
 
3
Rank of Profession
 
 
 
4
Permanent place of residence
(Before Marriage )
 
 
5
Date of Birth
 
 
6
Place with name of Taluk and District at which marriage was solemnized
 
 
7
Date of solemnization of the marriage
 
 
8
Father (Name in full)
 
 
9
Mother (Name in full)
 
 
10
Date of the decree in the Court the first instance
 
 
11
Whether the period of one year has elapsed from the date noted in the Col (12) to the date of the application See Section 151
 
 
12. Remarks :
 
We hereby declare that the particulars mentioned above are correct to the best of our knowledge and belief that our marriage is one to which the Hindu Marriage Act, 1955 (central Act xxv of 1995) applies and that we have fulfilled the conditions, laid in Section 5, 6 or 15 wherever necessary.
 
Signature with Date
 
Station:____________________ Husband:______________________
Date: ______________________ Wife: ________________________
 
Witnesses With ID Proof :
 
1. Name :_______________ 2. Name :________________ 3. Name :___________________
S/o,D/o,W/o_____________ S/o,D/o,W/o_____________ S/o,D/o,W/o_________________
Occupation _____________ Occupation _____________ Occupation _________________
Address________________ Address_________________ Address ___________________
_______________________ _______________________ __________________________
_______________________ _______________________ __________________________
 
 
Signature: Signature: Signature:
 
 
Registrar of Hindi Marriages
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(FOR OFFICE USE ONLY)
 
(No.__________________________ of the application of ____________________ year)
 
1. Date and hour of presentation ___________________between ( & ) hours.
2. Date of registration.
3. Pages and volume of the Registration at ___________Page No.
Which in particulars of marriages
have been registered. Volume No.
 
 

 

Registrar of Hindi Marriages

***


ప్రభుత్వ ఆర్థిక సహాయం కొరకు ఈ క్రింది  దృవీకరణ పత్రాలు (ఇద్దరివి) తీసుకోవాలి: 

 

1. పెండ్లి ఫోటోలు (ఉమ్మడి ఫోటోలు) -3

2. కుల దృవీకరణ పత్రాలు (ఇద్దరివి) మీ సేవలో తీసుకోవాలి. 

3. ఆదాయ దృవీకరణ పత్రాలు (ఇద్దరివి) మీ సేవలో తీసుకోవాలి. 

4. పెండ్లి రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ (సబ్-రిజిస్ట్రార్) ఆఫీసు నుండి తీసుకోవాలి. ప్రత్యేక వివాహా చట్టం 1954 పెండ్లి చేసుకున్న వారు నోటరీ చేయించాలి . 

5. వయస్సు దృవీకరణ పత్రాలు (10వ తరగతి మెమోలు కానీ స్కూల్ టి. సి కానీ పుట్టిన తేది సర్టిఫికేట్)

6. ఆదార్ కార్డులు -ఇద్దరివి. 

7. అడ్రస్ ప్రుప్స్-ఇద్దరివి. 

8. బ్యాంకు జాయింట్ అకౌంట్ (బ్యాంకులో తీసుకోవాలి). 

9. ఇద్దరు సాక్షులు.

***
ప్రభుత్వ ఆర్థిక సహాయం కోసం అప్లికేషన్ ఫారం
GOVERNMENT OF TELANGANA
(SC DEVELOPMENT DEPARTMENT )
APPLICATOIN FOR SANCTOIN OF INTER CASTE MARRIAGE INCENTIVE CASH AWARD
 
Sl.No.
Particulars
Detail of Bride
Groom
Details of Bride
1
(a)
Name of Candidate
 
 
(b)
Name of Father
 
 
(c)
Caste With Sub-caste
(Certificate to be enclosed)
 
 
(d)
Date of Birth
 
 
(e)
Educational Qualification
 
 
(f)
Permanent Address: Native Place & Address with PIN Code No
 
 
(g)
Present Address :  Present Place of Living & Address with PIN Code No
 
 
(h)
Present Occupation
 
 
(i)
Phone Number/Cell Number
 
 
(j)
(a) Family Income per Annum
 
 
 
(b) Income Certificate No. /Date
 
 
 
(c) MRO Mandal & District
 
 
2
Details of the Marriage
(a)
Date of Marriage
 
(b)
Place of Marriage: (Name of Temple/ Kalyana Mantapam / Any Other )
 
(c)
Whether this is 1st Marriage
YES/NO
(d)
Address of the Marriage Place
 
 
 
(e)
Is the Marriage Registered
YES/NO
(f)
Date of Registration.
 
(g)
Registration Document No.
 
(h)
Name &Place of Sub-Registrar office
 
(i)
Saving Bank Joint Account No.
If any Nationalized Bank:
 
 
Name of the Bank Branch:
 
 
IFSC Code No.:
 
3
CERTIFICATES TO BE SCANNED AND UPLOADED/ ENCLOSED
All Xerox copies photo should be attested by State Govt. Gazetted Officer
 
 
Certificates
SCANNED AND UPLOADED
COPIES ENCLOSED
(a)
Joint Marriage Photo
YES/NO
YES/NO
(b)
Caste/Nativity Certificate (Mee seva)
YES/NO
YES/NO
(c)
Marriage Registration. Certificate
YES/NO
YES/NO
(d)
SSC Marks Memo (if studied)
YES/NO
YES/NO
(e)
1st Marriage Certificate
YES/NO
YES/NO
(f)
Income Certificate
YES/NO
YES/NO
(g)
Age Proof
YES/NO
YES/NO
(h)
Bank Account Joint (Xerox Copy)
YES/NO
YES/NO
(I)
Aadhar Card (Xerox Copy with Couple)
YES/NO
YES/NO
             
I certificate that the above particular are correct.
 
 
Signature of the Bride Groom                                                         Signature of the Bride
 
 
4. WITNESSES DETAILS
 
Details
Witness-1
Witness-2
(a)
Name
 
 
(b)
Designation
 
 
©
House No.
 
 
(d)
Street No.
 
 
(e)
District
 
 
(f)
Mandal
 
 
(g)
Village
 
 
(h)
PIN Code
 
 
(i)
Phone No.
 
 
 
5.                                             FIRST MARRIAGE CRETIFICATE
 
This is to certify that Sri__________________________________________________________ S/o________________________ belongs to__________ Caste ____________ Sub-Caste and marriage to Chi.Sow._____________________________ D/o _______________________ belongs to______________ Caste ____________________        Sub-Caste on __________________ at __________________________________________________.
I further certify that this is the first marriage for the couple.
 
Date    :__________________                                                           Signature of the State Govt.  
Station:__________________                                                            Gazetted officer With seal.
                                                                                                            Contact Phone No.
6.
Verification Report of ASWO:
 
(a)
JD/DD Lr.No. & Date forwarded to: ASWO for Verification
 
(b)
Date of verification made by: ASWO.
 
(c)
Date of verification report submitted by the ASWO to O/O J.D./D.D.SW
 
 
CHECK SLIP
Sl.No
Particulars
Details of  Bride Groom
Details of Bride
(d)
Caste & Sub-Caste
 
 
(e)
Nativity
 
 
(f)
Age proof Certificate
 
 
(g)
Income
 
 
(h)
Is the 1st Marriage
YES/NO
(i)
Remarks of the ASWO
 
 
(j)
Sanction Incentive Cash Award
Recommended / Not Recommended
(k)
Reasons for Non recommendation:
 
 
 
                                                                                                            Signature of the ASWO
 
7.                                                          OFFICE USE
Date of receipt Application by the couple in office
 
Registration No.
(Inward No.)
 
JD/DD Lr.No. & Date forwarded to : ASWO for Vertification
 
Date of vertification made by: ASWO.
 
Date of vertification report submitted by the ASWO
 
Incentive cash Award eligible or not : If eligible sanction proceeding No. & Date
 
Incentive amount sanctioned
 
Cheque No. Date
 
 
 
                                                                                                Signature of the JD/DD
 
 
ADVANCE STAMP RECIPT
 
 
Received Rs. ____________ (Rupees ____________________________________________ only) from Deputy/Joint Director, Social Welfare, _____________________________ District., towards sanction of incentive Cash award under the scheme of promotion of Inter Caste Marriage Couple.
 
                                                               SIGNATURE OF BRIDE:

 

SIGNATURE OF BRIDE GROOM: